ประวัติเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1
ประวัติเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1

เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ ใช้ชื่อว่า “เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตวิทยาลัยครูสงขลา” 

โดย ดร.จรินทร์ชาติรุ่ง อธิการวิทยาลัยครูสงขลา ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิต” จำนวน ๙ คน มี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต   สังขรัตน์  เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์   นิพันธสัจก์  เป็นรองประธานกรรมการ  นางพิมพ์อำไพ  พุกพิบูลย์   นางคะนึงสุข  เวชกรรัตนากีรณวร นายสนอง สุวรรณวงค์ นางมณี  สกนธวุฒิ   นายสวัสดิ์  กาญจนสุวรรณ นางสาวจันทนา  วรรณกูล  เป็นกรรมการ  นางปราณี  มาศดิตถ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ       

 วิทยาลัยครูสงขลา ให้ขยายงานของ “ศูนย์เด็กเล็ก” ซึ่งนางสาวจรูญ   ปานเจริญ  หัวหน้าหมวดวิชาการศึกษาเป็นผู้ก่อตั้งเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๘ ณ อาคารชั่วคราว ทางทิศตะวันออกของอาคารเรียน ๔ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรัเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ักศึกษาที่เรียนวิชาจิตวิทยาและวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้ นายเสนีย์  มีทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการศูนย์เด็กเล็กเป็นคนแรก ต่อมาจึงมอบให้ภาควิชาอนุบาลศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ จนถึงปี ๒๕๒๗ ให้ปรับปรุงอาคารเหลืองและอาคารชมพู และย้ายศูนย์เด็กเล็กไปจัดตั้งเป็นเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตวิทยาลัยครูสงขลา

เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตวิทยาลัยครูสงขลา ได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้อาคารเหลืองเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษา ใช้อาคารชมพูเป็นห้องเรียนชั้นเด็กเล็กและชั้นอนุบาล มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน ๑๖๑ คน เป็นชั้นเด็กเล็ก ๓ ห้องเรียน มีนักเรียน ๗๒ คน ชั้นอนุบาล ๑ และ ๒ ชั้นละ ๑ ห้องเรียน  มีนักเรียน ๖๒ คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน มีนักเรียน ๒๗ คน มีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต   สังขรัตน์ เป็นผู้อำนวยการเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1คนแรก นางจุไรรัตน์   นิพัทธสัจก์ เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายประถมศึกษา และนางสาวนุชรี   ศรีจำนง เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายเด็กเล็กและอนุบาล มีครูลูกจ้างชั่วคราว ๔ คน  และอาจารย์จากคณะวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยครูสงขลา มาช่วยดำเนินการด้านการเรียนการสอน การดำเนินงานของเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ดำรงอยู่ด้วยเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ปกครองนักเรียนตามอัตราที่กำหนดใน “ระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมของเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตวิทยาลัยครู” และเงินค่าอาคารตามอัตราที่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1กำหนด โดยยึดหลักให้พึ่งตัวเองได้ ปัจจัยสำคัญที่สุดในการก่อตั้ง การดำรงอยู่และการพัฒนาเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ก็คือ “ความศรัทธาของผู้ปกครองนักเรียน” ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละทั้งกำลังความคิด กำลังทรัพย์ และกำลังงาน เพื่อปรับปรุงเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1เป็นลำดับมาอย่างต่อเนื่องโดยผ่าน ชมรมผู้ปครอง”

เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ปกครองได้รวมตัวกันเป็น “คณะกรรมการเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตวิทยาลัยครูสงขลา” วิทยาลัยครูได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็น “ชมรมผู้ปกครองเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตวิทยาลัยครูสงขลา” เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ชมรมผู้ปกครองได้เริ่มจัดหาเงินทุนและรับบริจาคเงินจากผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สืบต่อกันมา

ปีการศึกษา ๒๕๒๙  สร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๑  ปรับพื้นที่และ ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว ๕ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท

ปีการศึกษา ๒๕๓๔  ได้จัดตั้ง  “มูลนิธิผู้ปกครองเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตวิทยาลัยครูสงขลา”  โดยมีนายแพทย์วิรัตน์  อนันตวรณิชย์ เป็นประธานคนแรก

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครู จึงเปลี่ยนชื่อเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1จากเดิมเป็น “เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตสถาบันราชภัฏสงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์  จันทร์เจิดศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1

ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ครบรอบ ๑๐ ปี ของการก่อตั้งเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเล็ก วรกุล เป็นผู้บริหารเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 ในตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตฯ

ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ สร้างอาคารอนุบาล ๖ ห้องเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฎล   นันทวงศ์ เป็นผู้อำนวยการเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1

ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจิต   แก้วอุบล เป็นผู้อำนวยการเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” แทนชื่อสถานบันเดิม จึงเปลี่ยนชื่อเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1เป็น “เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำหรับเล่นกีฬาในร่ม
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ หวังจิ เป็นผู้อำนวยการเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิต ได้รับงบประมาณวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พืช 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณเงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

            ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นรักษาการผู้อำนวยการเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ปัจจุบันเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอน ๑๘ ห้องเรียน จัดเป็นชั้นอนุบาล ๑ - ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ชั้นละ ๒ ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน ๓๖ คน มีข้าราชการครูจำนวน ๕ คน ครูพนักงานตามสัญญา ๓๑ คน ครูพิเศษจำนวน ๔ คน  ครูพระจำนวน ๑ คน  ครูการศึกษาพิเศษจำนวน ๓ คน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน ๑ คน  เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน ๑ คน  เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ ๑ คน  นักวิชาการศึกษา ๑ คน คนครัว ๔ คน  คนงาน ๔ คน  มี ดร.พรรณี  ผุดเกตุ ผู้อำนวยการเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา