วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / อัตลักษณ์ของนักเรียน / เอกลักษณ์ของเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 / วิสัยทัศน์

ปรัชญา

คุณธรรมนำ  เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1เด่น  เน้นวิชาการ
 

อัตลักษณ์ของนักเรียน

บุคลิกภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
 

เอกลักษณ์ของเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1    

บรรยากาศน่าเรียนรู้วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 มุ่งเน้นคุณธรรม พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1พื้นฐานความเป็นไทย