งานวิจัย ปีการศึกษา 2554
งานวิจัย ปีการศึกษา 2554
Adobe Acrobat Document   ขนาดไฟล์ 319.86 KB
บทคัดย่องานวิจัย ปีการศึกษา 2554
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการบวกและลบจำนวนไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : วิไลวรรณ ถิ่นจะนะ
Adobe Acrobat Document   ขนาดไฟล์ 42.42 KB
การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรัเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : เพ็ญศรี ประทุม
Adobe Acrobat Document   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่องการบวกลบคูณหารโจทย์ปัญหาระคนโดยใช้แบบฝึก สำหรัเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : พนิดา ช้างประเสริฐ
Adobe Acrobat Document   ขนาดไฟล์ 35.23 KB
การใช้คำคล้องจองและเพลงเพื่อฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวการของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา : ร่มหล่ะ บินอะหลี
Adobe Acrobat Document   ขนาดไฟล์ 34.21 KB
ผลการใช้ชุดฝึกทักษะระบายสีภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ในเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา : บงกช ชูประพันธ์
Adobe Acrobat Document   ขนาดไฟล์ 31.91 KB
การจัดเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1กลางแจ้งโดยใช้เกมการละเล่นพื้นเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางนัยนา สายสะโร
Adobe Acrobat Document   ขนาดไฟล์ 31.38 KB
ผลการจัดเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ตามแนววิถีพุทธ (ไตรสิกขา) เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบในตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางกนกพร หนูประพันธ์
Adobe Acrobat Document   ขนาดไฟล์ 32.93 KB
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับและตัวเลขของเด็กปฐมวัยด้วยเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1การเคลื่อนไหวและจังหวะของนักเรียนชั้นระดับอนุบาล 2/2 เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางเมตตา จันทร์อ้น
Adobe Acrobat Document   ขนาดไฟล์ 32.49 KB
การพัฒนาความสามารถในการอ่านที่ส่งผลต่อการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวปิยตา พงศ์สุชาติ
Adobe Acrobat Document   ขนาดไฟล์ 37.83 KB